Gram Flour , Potato Flakes, Edible Veg.oil (palm oil/Cotton Seed oil) Common salt, Seasoning.